.:: Aktivity školy ::.

náhled

                          .:: Vánoční týdenní projekt ::.

Vánoční týdenní projekt probíhal od 15. do 19. 12. 2014. Děti se zábavnou formou seznamovaly s tradicemi a zvyky o Vánocích, poznávaly nové věci a vyzkoušely si nové dovednosti (např. výrobu ručního papíru na vánoční přání). Fotografie již brzy v naší fotogalerii.

                       .:: Hry našich babiček 2014/2015::.

Naše škola je zapojena do celorepublikového projektu „Hry našich babiček a dědečků“.

„Hry našich babiček a dědečků“ je projekt, který u dětí ve věku cca 7-12 let rozvíjí základní pohybové dovednosti, zejména obratnost, koordinaci a částečně svalovou sílu. Současně působí preventivně proti dětské nadváze a podporuje aktivní životní styl školáků.

Využívá známé dětské hry, tzv. školky, a to s míčem, švihadlem, kamínkem či prádelní gumou, které v minulých generacích patřily mezi běžné hry dětí tohoto věku a které v posledních dvou desetiletích z volnočasových aktivit prakticky vymizely. Jedná se o aktivity nenáročné na vybavení a prostor, které mohou zvládnout všechny děti (s výjimkou dětí s výrazným pohybovým omezením). Výhodou je také soutěžní potenciál těchto her. Z tohoto důvodu se jedná o aktivity mimořádně vhodné pro prostředí školních družin, klubů apod. i pro domácí „trénink“. S tím souvisí rozvoj komunitní spolupráce mezi školou, družinou a rodinou a rozvoj mezigeneračních rodinných vztahů.

Projekt řeší vzdělávání pedagogických pracovníků v metodice těchto her a jejich praktické prosazení do výchovného programu školních družin (příp. škol) v rámci celé ČR. Při praktickém zavádění využíváme také spolupráci s univerzitním pracovištěm při hodnocení dopadu her na rozvoj pohybových dovednosti dětí.

Cílem projektu je:

           - rozvoj pohybových dovedností dětí ve věku cca 7-12 let směrem k úrovni žádoucí pro tento věk (obratnost, koordinace, svalová síla)

           - podpoření kladného vztahu dětí k pohybovým aktivitám a sportování jakožto vhodné náplni volného času

           - prevence nadváhy a obezity, poruch chování a obecná podpora zdraví dětí

           - edukace pedagogických pracovníků v družinách (příp. učitelů TV a učitelů 1. stupně ZŠ) a nabídka komplexního „balíčku“ pohybových her k realizaci ve školách

           - rozvoj komunitní spolupráce a pozitivních vazeb mezi rodinou a školou a mezi generacemi navzájem

 

 

                                    .:: DAR VODY 2013/2014::.

DAR VODY

       Naše škola zpracovala projekt „DAR VODY“ v rámci Programu podpory enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a od Olomouckého kraje získala finanční prostředky ve výši 5000,- Kč na realizaci projektu.

Ekodny na ZŠ v Rokytnici

Rok 2013 vyhlásilo OSN Mezinárodním rokem vody pro život, proto se naše Základní škola Rokytnice rozhodla tomuto tématu věnovat a pro děti jsme připravili ekologický projekt s názvem „Dar vody“. Ve středu 5. 6 uspořádali členové Rybářského spolku pro děti besedu o vodním hospodaření. Žáci se seznámili s různými druhy ryb a velký úspěch měli tři čerstvě ulovení kapříci, kteří posloužili jako živá ukázka toho, co žije v rybníku. Projekt pokračoval ve čtvrtek, kdy žáci podnikli přírodovědnou vycházku ke zdejšímu rybníku a provedli zde průzkum čistoty vody a pozorování rostlin a živočichů, kteří zde žijí. Vlastní soutěžní „ekoden“ proběhl v pátek 7. 6. odpoledne v okolí školy a rybníku. Vytvořené čtyřčlenné týmy z žáků 1. - 5. ročníku ZŠ a předškoláků MŠ absolvovaly vyznačenou trasu a plnily úkoly na jednotlivých stanovištích s ekologickými tématy týkajících se vody. Na závěr proběhlo vyhodnocení nejlepších týmů a projekt byl zakončen společným nocováním dětí a učitelů ve škole. I když byla příprava „ekoprojektu“ dosti náročná, u dětí sklidil úspěch a jejich spokojenost a nadšení byly odměnou všem, kteří se na něm podíleli.

Olomoucký kraj finančně přispěl na realizaci tohoto projektu.

 

                                    .::Recyklohraní::.

Recyklohraní

Naše škola je zapojena do recyklačního programu Recyklohraní.

Recyklohraní je dlouhodobý školní recyklační program, který si klade za cíl realizaci zpětného odběru baterií, akumulátorů a elektrozařízení spojený s osvětovou činností v problematice nakládání s odpady ve školských zařízení v České republice.

Oficiální stránky projektu najdete na www.recyklohrani.cz.

                         .:: Házená pro všechny 2012/2013::.

          Žáci 4. a 5. ročníku se v tomto školním roce zúčastní projektu Českého svazu házené - Házená pro všechny.

          Cílem tohoto projektu je, aby se děti v rámci hodin tělesné výchovy seznámily s kolektivní míčovou hrou, která má v naší zemi hluboké tradice a mnoho úspěchů na mezinárodním poli.

          Seznámení dětí s házenou bude probíhat prostřednictvím tzv. miniházené. Hra přirozenou formou v dětech rozvíjí rychlost, obratnost, sílu i vytrvalost.

           Účast v projektu přínáší škole odborné seznámení žáků s házenou a škola získá i materiální vybavení.

Fotografie z první hodiny naleznete v naší fotogalerii.

 

nahoru
 

© ZŠ a MŠ Rokytnice 2009…