.:: GDPR ::.

GDPR

Pavel Hradil

pověřenec pro ochranu osobních údajů

SMS- služby s r.o.

V Rovinách 934/40

140 00 Praha 4 - Podolí

Datová schránka: j49zfqv

T: 608 263 063

M: pavel.hradil@sms-sluzby.cz

W: www.smscr.cz

Fb: https://www.facebook.com/SMSCR.CZ

Informace o zpracování osobních údajů

1. Správce údajů:

Základní škola a Mateřská škola Rokytnice, příspěvková organizace

Kontakty na správce najdete: www.skolarokytnice.cz/svislé menu GDPR/

2. Odpovědnost správce

Jako správce: Základní škola a Mateřská škola Rokytnice, příspěvková organizace,(dále škola),jsme odpovědni za veškerá zpracování Vašich osobních údajů v rámci některé agendy ve škole. Vyřizujeme Vaše žádosti (např. o opravu, výmaz, o informaci o Vašich osobních údajích), námitky, poskytujeme Vám informace o tom, jak a proč s vašimi osobními údaji nakládáme.

3. Pověřenec

O řádné nakládání s osobními údaji se také stará pověřenec, na kterého se můžete obracet s jakýmikoliv dotazy, podněty a požadavky na uplatnění Vašich práv, které se týkají přímo Vašich osobních údajů používaných v rámci některé agendy ve škole, a to zejména pokud se nechcete obrátit přímo na statutárního zástupce školy. Pověřenec Vaše dotazy, požadavky, podněty odborně vyhodnotí, předá správci spolu s doporučením, jak je řešit, případně vám poskytne informace a konzultaci. Je vázaný mlčenlivostí a dodržuje důvěrnost i o stížnostech.

   

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů:

pavel.hradil@sms-sluzby.cz, tel: 420 608 263 063

4. Vaše práva

Pokud Vaše osobní údaje používáme v rámci některé agendy ve škole, tak je zpracováváme jako správce.

Vám z toho plyne právo:

• Dotázat se, zda se zpracovávají, a žádat jejich kopii ( export, podrobněji čl.15 Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, dále používat zkratku ON). V případě, že Váš požadavek na poskytnutí těchto informací bude zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený, zejména opakovaný v krátké době, můžeme požadovat úhradu přiměřených nákladů. Zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený požadavek můžeme též odmítnout.

• Požadovat opravu svých osobních údajů, pokud jsou nepřesné, požadovat jejich vymazání, pokud se zpracovávají neoprávněně a požadovat abychom jejich zpracování omezili (podrobněji čl. 16,17 a 18 ON).

• Dále v případech, kdy zpracování probíhá proto, že tím plníme náš úkol ve veřejném zájmu při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni (čl.6 odst. 1 písm.e)ON), anebo kvůli našemu oprávněnému zájmu (čl.6 odst. 1 písm.f ON), máte právo podat proti tomuto zpracování tzv. námitku ( podrobněji čl. 21 ON).

• Dále máte právo se o zpracování svých osobních údajů dozvědět informace, vztahující se k jednotlivým agendám (účelům zpracování), které zveřejňujeme pod článkem dole.

• Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na tom, že jste nám k němu udělili souhlas ( čl. 6 odst. 1 písm. anebo čl.9 odst. 2 písm. a ON), máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat. Souhlas odvoláte tak, že na adresu skola@obecrokytnice.cz zašlete zprávu, v níž uvedete, o jaký souhlas jde, a že ho odvoláváte. Totéž můžete zaslat i listinnou zásilkou na naši adresu, kterou najdete na začátku tohoto textu anebo osobně.

• Ve Vašich dotazech, podnětech a požadavcích ke svým osobním údajům na sebe se musíte identifikovat a uvést kontakt, protože zpravidla budeme muset ověřit Vaši totožnost. Vyřízení urychlíte, pokud se na nás obrátíte způsobem prokazujícím Vaši totožnost, jako je datová schránka, e-mail s uznávaným elektronickým podpisem anebo listinné podání s ověřeným podpisem případně se do školy dostavte osobně s průkazem totožnosti.

• Pokud nebudete spokojeni s vyřízením dotazu, požadavku nebo podnětu, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Předtím je vždy vhodné projednat problém s pověřencem. Jeho úkolem je především právě dohlížet na to, zda s Vašimi údaji pracujeme řádně a neporušujeme Vaše práva.

V Rokytnici 1. 4. 2019                                                       Mgr. Hana Foltasová

 

Dokumenty k GDPR:

 

© ZŠ a MŠ Rokytnice 2009…